zasiłek rodzinny alimenty

Zasiłek rodzinny. Kiedy można go dostać, przeczytaj porady. Artykuł na temat: zasiłek rodzinny alimenty. Sprawdź więcej w dziale Kobieta.


 • Świadczenia rodzinne - jak się ubiegać?
  Niektórzy rodzice mogą liczyć na świadczenia rodzinne. Komu przysługuje zasiłek i dodatki? Jak się o nie ubiegać? Przeczytaj.
 • Fundusz Alimentacyjny pomaga osobom uprawnionym do alimentów
  Rodzic, który utracił pracę, a nie otrzymywał świadczenia wypłacanego w razie bezskutecznej egzekucji alimentów, bo miał zbyt wysoki dochód, może ponownie złożyć wniosek. Jeżeli nie zarabia więcej niż 725 zł, gmina przyzna mu wsparcie. Nie może jednak w tym czasie otrzymywać alimentów bezpośrednio od rodzica.
 • Jak nie zapłacić PIT od alimentów?
  Alimenty na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego bez względu na ich wysokość. W przypadku innych osób limitowanym zwolnieniem objęte są wyłącznie alimenty otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowe.
 • Alimenty można otrzymywać nie tylko od małżonka, ale również od niektórych krewnych
  Obowiązek dostarczania środków utrzymania na osobę znajdującą się w niedostatku obciąża nie tylko małżonków, ale również rodzeństwo. Pozwani o płacenie alimentów bracia i siostry mogą się jednak skutecznie bronić. W jaki sposób?
 • Po świadczenia z zaświadczeniem o dochodzie
  Od dziś osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz Funduszu Alimentacyjnego mogą składać oświadczenia, dokumentując stany faktyczne, od których uzależnione jest przyznanie jednego z tych świadczeń.
 • Jakie świadczenia związane z rodzicielstwem są wolne od PIT
  Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z wielu preferencji podatkowych. Wolne od podatku dochodowego są m.in. szeroko rozumiane zasiłki rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej
 • Na nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zyskają rodzice, bo więcej z nich spełni kryterium dochodowe umożliwiające przyznanie zasiłków rodzinnych
  Stypendium nie będzie przeszkadzało w pobieraniu świadczeń na dzieci, gmina sprawdzi, czy członek rodziny niepełnosprawnego faktycznie sprawuje opiekę a rodzic adopcyjny nie będzie przedstawiać zaświadczenia, ubiegając się o becikowe. Oto zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zacznie obowiązywać od 2012 roku.
 • Stypendia za wyniki w nauce, które otrzymują uczniowie i studenci, nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Zmniejszenie wynagrodzenia nie uprawnia do otrzymania zasiłku
  Aby mieć prawo do zasiłku na dzieci, rodzic nie może osiągać dochodu powyżej ustalonego kryterium. Miesięcznie wynosi on 540 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne
 • Dodatki do zasiłku na dzieci. Sprawdź, jakie możesz otrzymać!
  Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym oraz taki, którego dziecko rozpoczyna naukę w szkole, może liczyć na dodatkowe świadczenia do zasiłku rodzinnego. Są one przyznawane przez gminę
 • Alimenty, renta, spadek... Oto prawa dziecka po rozwodzie, separacji i śmierci rodziców
  Separacja czy rozwód rodziców i śmierć jednego z nich powodują, że zmienia się sytuacja materialna ich dzieci. Ale w każdym z tych przypadków są one zabezpieczone finansowo.
 • Rodzice nie zapłacą podatku dochodowego, gdy przekażą dzieciom pieniądze w formie darowizny. Wykonywanie przez rodziców ciążących na nich obowiązków względem dzieci w zakresie codziennego utrzymania, w tym wyżywienia, zapewnienia odzieży i środków na ochronę zdrowia oraz kształcenia, nie powoduje powstania przychodu po stronie dziecka.
 • Renta rodzinna: kto jest do niej uprawniony?
  Zasadniczym aktem prawnym regulującym problematykę renty rodzinnej jest ustawa o emeryturach i rentach. Renta rodzinna jest świadczeniem przewidzianym w ubezpieczeniach emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Przysługuje z tytułu utraty żywiciela. Zasadniczą funkcją renty rodzinnej jest dostarczenie członkom rodziny zmarłego (pracownika, rencisty, emeryta) środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Stanowi rekompensatę dochodu utraconego wskutek śmierci osoby bliskiej. Zawiera też elementy nawiązki.
 • Jakie świadczenia na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym?
  Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny należą do świadczeń opiekuńczych. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest wnioskodawcy z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na podstawie takich samych zasad, jakie dotyczą przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.
 • Do ubiegania się o śwadczenia rodzinne potrzebny będzie nowy druk
  Ubiegający się o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego złoży oświadczenie o dochodzie na określonym wzorze druku. Do tej pory takiego wzoru nie było.
 • Od stycznia zmienią się zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
  Od stycznia 2012 roku zmienią się niektóre zasady związane z ubieganiem się o świadczenia rodzinne na dzieci. Oto lista zmian.
 • alimenty
  Obowiązek pomocy finansowej obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Siostra może jednak uchylić się od utrzymywania brata, gdy jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niej lub jej najbliższej rodziny.